9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простата безини массаж килиш

ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ ЁКИ ПРОСТАТИТ

Простата бези кичик тазда жойлашган булиб, унинг тепасида ковук, пастида эса таз мушаклари, орка томонида тугри ичак, икки ён ва олд томонида эса таз деворлари мавжуд. Простата бези билан кушни органлар орасини эса ёг тукимаси тулдириб туради. Простата бези каштан шаклига эга булиб, унинг уртасидан сийдик чикарув канали тешиб утади. Икки уруг йули простата бези ичида сийдик йулига очилади. Простата безини бир кисми мушак ва колган кисми бездан иборат. Хозирда простата безини бир неча зоналарга булинилади. Бу расмда курсатиб утилган.

Зоналарга булишдан максад, турли зоналардан турли касалликлар ривожланади ва касаллик турли зонада турлича белги билан ифодаланади. Бу зоналарни тукималари хам турлича ривожланган булади. Мисол: утувчи зонадан купрок простата бези хавфсиз гиперплазияси ва 25% простата раки ривожланиши аникланган.

Простата безини вазифалари

Сийдик чикишида ва сийдикни ковукда ушлаб туришдаги фаолияти. Бу вазифани простата безини мушак кисми бажаради. Простатит (простата безини шамолллаши) ва простата бези аденомаси(простата бези хавфсиз гиперплазияси)да бу фаолият бузилиши кузатилади.

 • Уруг чикариш вазифаси. Бевосита уруг отиш каналидаги уругни сийдик чикарув каналига утказиб беради.
 • Уругни бир томонлама чикишини таъминлаш вазифаси. Простата безида уруг чикарув канал тепасида клапан вазифасини бажарувчи кисм булиб, бу кисм уруг чикиш вактида катталашиб ковук томонни тусиб туради. Бу кисм вазифаси бузилиши кандли диабед ва орка мия касалликларида куп учрайди. Буни ретроград эякуляция деб аталинади. Алокада уруг ташкарига чикмайди ва ковук ичига кириб кетади. Беморда бепуштликка сабаб булади. Баъзи дорилар хам бунга сабаб булиши мумкин.
 • Уругни чикиш вактига ва жинсий хиссиёт(оргазм)га таъсири. Юкоридаги клапан кисмда жуда куп нерв охирлари жойлашган булиб, уларни кучли кузгалиши уругни тез чикишига ва таъсирланишини пастлиги аноргазмияга(жинсий сезгини йуклиги) олиб келади. Ретроград эякуляцияда купрок оргазм пасайган ёки умуман кузатилмайди.
 • Простата суюклигини ишлаб чикариш. Простата суюклиги эякулят(ташкарига чиккан уруг суюклиги)нинг 30-40% ини ташкил килади. Простата суюклиги таркибидаги моддалар уругнинг суюлишини кучайтиради, уруг хужайралари (сперматозоидлар)ни озиклантириб, уларнинг харакатчанлигини ва тириклигини узайтиради.
 • Эндокрин вазифаси. Простата узидан биологик фаол модда ишлаб чикаради ва уни конга утказади. Бу модда факат жинсий алокада ажралади. Бу модда инсон жинсий кувватига ижобий ва уруг ишлаб чикаришга салбий таъсир килиши аникланган.

Простатит – турли омиллар таъсирида простата тукимасини яллигланиш касаллиги булиб, турли клиник симптомлар билан намоён булади. Касаллик 35-50 ёшларда куп учрайди.

Сабаблари ва ривожланиш механизми

Касаллик кузгатувчи омиллар:

 • Инфекция – ичак таёкчаси, серрата, клебсиелла, протеус, стафилококк, энтерококк ва бошкалар. Бевосита простата безини зарарлаб яллигланиш келтириб чикаради.
 • Турли химиявий омиллар – интрапростатик рефлюкс окибатида яъни сийдикни простата бези каналлари оркали без ичига кириши ва сийдик таркибидаги турли моддаларни яллигланиш чакириши тушунилади.
 • Иммун омиллар – цитокинлар ва лейкотриенлар яъни иммун тизим хужайралари ишлаб чикарган моддаларни бевосита таъсири окибатида простатада яллигланиш келиб чикади.
 • Нейроген омиллар – сурункали таз огриги мисол була олади. Бунда касаллик бошка органларда булиб купрок простатит белгиларини беради. Бундан ташкари простата бези фаолиятини бошкарувчи нервлар фаолияти бузилиши кичик таз органларида касаллик ривожланишига шароит яратади.
 • Касаллик ривожланишига таъсир курсатувчи омиллар:
 • Нотугри жинсий хаёт тарзи – химояланмаган ва жинсий йулларида касаллиги бор партнёрлар билан куп алокада булиш
 • Жинсий хаёт гигенаси ва шахсий гигиена коидаларига амал килмаслик
 • Норегуляр жинсий хаёт
 • Простата тоши
 • Кам харакатли хаёт тарзи, сурункали кабзияд
 • Сурункали совук таъсири
 • Доимий сийдик каналида катетер булиши
 • Сийдик каналида инструментал аралашувлар
 • Организмдаги инфекция учоклари мавжудлиги (абсцесс, ангина, отит, йирингли тошмалар ва х.)
 • Иммун тизимини сусайтирувчи касалликлар (кандли диабед, орттирилган иммун танкислиги, алкоголизм)ва б.

Хозирда касалликнинг жуда куп таснифлари ишлатилади. Улардан энг куп таркалгани АКШ миллий саломатлик институтиинг таснифи:

 • Уткир бактериал простатит
 • Сурункали бактериал простатит
 • Сурункали абактериал простатит:
 1. Яллигланиш шакли – простата суюклигида лейкоцитлар сони ошган булади
 2. Яллигланишсиз шакли – простата суюклигида лейкоцитлар сони нормада булади
 • Симптомсиз тури – беморда хеч кандай узгариш булмайди, факат простата суюклиги текширилганда яллигланиш топилади.
Читать еще:  Новые материалы в разделе простатит

Касаллик турига караб клиник белгилари жуда хилма-хил булади. Умумий холда куйидаги белгилар учраши мумкин:

Огрик – ковукка, ораликка, чов, орка пешоб, моякларга ва баъзан сонгача бериши мумкин. Огрикни кучи турлича булади.

 • Тез-тез сийиш
 • Сийганда ачишиш ва огрик
 • Сийишни охирида кучли ачишиш ва огрик
 • Сийдик окимини сустлиги, кучаниб сийиш
 • Уткир простатитда сийдик охирида кон келиши мумкин
 • Уткир простатитда уткир сийдик тутилиши учраши мумкин
 • Жинсий алокадаги узгаришлар:
 • Уругнинг тез келиши
 • Уруг чикиш вактида ва ундан сунг огрик булиши
 • Бепуштлик
 • Спонтан(тонгги ва бошка вактлардаги) эрекцияни камайиши
 • Баъзан алокадаги эрекцияни пасайиши
 • Либидо(жинсий алокага булган кизикиш)нинг пасайиши
 • Оргазмнинг сустлиги ва б.

Уткир простатитда юкоридагиларга кушимча интоксикация(захарланиш) белгилари булади:

 • Иситма 39 С ва ундан юкори
 • Калтираш (безгак олиш)
 • Холсизлик
 • Кунгил айниш
 • Юрак уйнаш ва б.
 • Простата суюклигини микроскопияси ва бактериологик экиб текшириш
 • Ультратовуш текшируви
 • Умумий кон ва сийдик текширувлари
 • Урофлоуметрия
 • Иммун холатни текшириш ва курсатмага кура бошка тешкширувлар

Диагноз куйиш ва даволашни факатгина мутахасис шифокор амалга оширади. Хозирда куйидаги даволаш усуллари кулланилади:

 • Антибиотикотерапия
 • Ностероид яллигланишга карши дорилар
 • Альфа адреноблокаторлар
 • Иммуномодуляторлар
 • Дезинтоксикацион терапия
 • Цитокин ингибиторлари
 • 5 альфа редуктаза ингибиторлари
 • Фитопрепаратлар
 • Аллопуринол
 • Простата массажи
 • Физиотерапиялар: термотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, инфракизил нурлаш ва бошкалар.
 • Психотерапия
 • Пархез
 • Режимга амал килиш(регуляр жинсий алока, совукдан сакланиш ва б.)
 • Хирургик даво(простата кистаси, склерози, абсцесси ва б.)

Умумий касалларнинг 7-36% ида турли асоратлар учрайди. Бунга сабаб бемор вактида мурожаат килмаганлиги, даво муолажа охиригача кабул килинмагани, даволаш режими бузилганлига ва бошкалар. Куйида баъзи асоратларни келтириб утаман:

 • Простата абсцесси
 • Эпидидимит ва орхит(мояк ортиги ва моякни яллигланиши)
 • Везикулит(уруг копчасини яллигланиши)
 • Уткир сийдик тутилиши
 • Бепуштлик
 • Жинсий бузилишлар
 • Простата склерози(чандикланиши)
 • Сепсис(конга инфекцияни таркаши)
 • Простата тоши
 • Цистит
 • Турли даражада психоневрологик(рухий) узгаришлар ва б.

Касалликнинг олдини олиш

Касалликнинг даволашдан олдини олиш осонрок деган наклга амал килишни тавсия бераман. Юкорида касаллик ривожланишига олиб келувчи омиллардан сакланиш, касаллик ривожланишини олдини олади. Уларни яна бир бор эслатиб утаман:

 • Доимий ягона жинсий партнёрга эга булиш
 • Жинсий ва шахсий гигиена коидаларига амал килиш
 • Узок совук утишидан сакланиш
 • Алкогол ва аччик таомлардан сакланиш
 • Инфекция учокларини даволатиш
 • Регуляр жинсий хаёт – узок вактга жинсий алока тухташи ва киска вактда купайиб кетишидан сакланиш
 • Кейгел машки – бу машк кичик таз аъзоларини кон айланишини кучайтириб, махаллий иммунитетини мустахкамлайди ва нерв-мушак бошкарувига ижобий таъсир этади.
 1. Национальное руководство по урологии под ред. Н.А. Лопаткина Моска 2009
 2. Руководство по клинической урологии А. Я. Пытеля издательство «Медицина» Москва 1969
 3. Европа урологлар ассоциацияси кулланмалари
 4. Турли интернет сайтлари, лекция материаллар ва укув программалари.

Простата бези – шамоллаши, даволаш

uzbekiston 19.03.2020 Жамият Comments Off on Простата бези – шамоллаши, даволаш 1,158 Показы

Сурункали простатит-эркаклар орасида энг кўп учрайдиган касаллик ҳисобланади. Статистик маълумотларга кўра касаллик 25 ешдан кейин эркакларнинг 25-80% да учрайди, охирги вақтларда касаллик ўсиши кузатилмокда. Простатитнинг асосий сабаблари бўлиб-палапартиш жинсий ҳает кечириш, кам ҳаракат турмуш тарзи, спиртли ичимликлар, тамаки маҳсулотларини истеъмол қилиш, дори воситаларини текширувсиз ва тавсиясиз истеъмол қилиш ҳисобланади. Одатда сурункали простатит секинлик билан клиник белгиларсиз ривожланади, простата бези секретининг ва кичик чаноқ доирасида қон айланишининг димланиши асосида яллиғланиш жарени юзага келади. Аввал простата безининг қон томирлари кенгаяди, кейинчалик чандиқли-склеротик ўзгаришлар юзага келади, бунинг натижасида пешоб ажралиши бузилади, жинсий қобилият пасаяди, чарчоқлик, асабийлашиш кузатилади.

Таснифланишга кўра простатит инфекцион (юқумли) ва ноинфекцион (юқумли бўлмаган, простата безини озиқлантирувчи қон томирларини димланиши натижасида юзага келади) турларига бўлинади. Инфекцион простатит вақтида простата безига микроблар, вируслар, бактериялар, замбуруғлар тушади. Ноинфекцион простатит инфекция қўзғатувчиларисиз юзага келади. Бу касалликни бошланишига простата безида қон димланиши, кам ҳаракат турмуш тарзи, совуқ қотиш сабаб бўлади.
Простатит касаллиги юзага келишига сабаб бўлувчи факторларга киради:

 • Простата безининг анатомик тузилишнинг ўзига хослиги
 • Гормонлар алмашинувининг бузилиши
 • Еш билан боғлик ўзгаришлар
 • Сийдик йўллари яллиғланиш касалликлари
 • Буйрак ва сийдик қопининг яллиғланиш касалликлари (уретрит ва бк)
 • Палапартиш жинсий ҳает тарзи
 • Бутун тананинг совқотиши
 • Ич қотиш
 • Сийдик йўлларида пешобни йиғилиб туриши
 • Кам ҳаракат турмуш тарзи
 • Ўтириб ишлаш ҳает тарзи (ҳайдовчиларда), қуеш нурлари остида узоқ вақт қолиш, танани исиб кетиши
 • Сурункали бел-думғаза радикулити
 • Иммун тизимини сусайиши
  Юкорида келтирилган факторларнинг ҳар қандай комбинацияси простата безининг яллиғланишига олиб келиши мумкин.
  Простатитни даволаш учун антибактериал терапия, простата безини массаж қилиш, физиотерапия, иммун тизимини мустаҳкамлаш ва ҳает тарзини ўзгартириш керак. Фақат бу муолажаларни биргаликда қўлланилганидагина кутилган натижага эришиш мумкин.
Читать еще:  Назначение анализа секрета простаты

Беморлар учун керакли ЭСЛАТМА!:

 • Простатитни келтириб чиқарувчи сабаблар турлича бўлиб, ягона сабабни қидириш ва уни даволаш учун қаратилган даво муолажалари кутилган натижага олиб келмайди. Простатитни клиник белгилари сезиларли бўлмаслиги мумкин, агар сизда чаноқ оралиғида оғриқ кузатилса, пешоб қилиш вақтида еқимсиз сезгилар бўлса, сийдик йўлидан ажралишлар келса, албатта уролог билан маслаҳатлашинг.
 • Простатит ташҳиси комплекс тарзда қўйилади, чунки касаллик турини, кечиш босқичини, асоратларини ва даволаш усулини белгиловчи бошқа факторларни эътиборга олиш керак. Простатит клиникаси турли беморларда турлича бўлиши мумкин. Шунинг учун тўғри ташҳисни фақат специалист-шифокор куя олади.
 • Касаллик кечиши ўзига хос бўлганлиги учун даволаш муолажалари ҳам ўзига хос бўлади. Простатитни клиник кечиши бир хил эмас, баъзида касаллик қўзғалади, баъзида асоратлар юзага келади, баъзида яширин кечиши мумкин. Шу сабабдан доимий шифор кузатуви керак бўлади.
 • Простатитни даволаш учун антибиотикни тўғри танлаш керак, унинг дозаси ва даволаш схемасини ҳар бир бемор учун индивидуал ҳолда танланади ва бу урогенитал микрофлорани аниқлагандан кейин амалга оширилади.
 • Инфекциядан қутилиш билангина простатитни даволаб бўлмайди. Простата безида қон димланишини ҳам тўғрилаш керак.
 • Простата безининг патологик ўзгаришлари ўзига хос ва турлича бўлганлиги учун ҳам уни даволовчи универсал дори воситаси йўқ. Шифокор сизга турли дори воситаларини ва ҳар хил даво муолажаларини тавсия қилиши мумкин.
 • Даволаш натижасида узоқ вақтли ремиссияга (сурункали касалликни босилиши) эришилган тақдирда ҳам, профилактик тарзда шифокор кўригидан ўтиб туринг, чунки касаллик қўзгаганда буни сиз сезмаслигингиз мумкин.
 • Бир неча шифокорлар маслаҳатини бир вақтда бажариш тўғри деган беморлар янглишадилар, чунки тўғри маслаҳатлар ҳам баъзида бир-бирига зид бўлиши мумкин. Шунинг учун касалликни бир шифокор маслаҳати асосида даволанг.
 • Жинсий ҳает тарзингизни нормаллаштиринг.
 • Даволаниш давомида спиртли ичимликларни истеъмол қилманг. Спиртли ичимликлар простатитнинг провокатори ҳисобланади.
 • Тананинг совқотиши қиска вақт давомида бўлса ҳам, касалликни авжга чиқишига олиб келади.
 • Жисмоний меҳнат ва спорт (сузиш ва велоспортдан ташқари) простатитни даволашга ижобий таъсир кўрсатади.
 • Аччик озиқ-овқат ва таомлар (саримсоқ, пиез, мурч, гармдори, дудланган таомлар) простатитни авжга чиқишига (қўзғалишига) олиб келади. Уксус, лимон, карам, тузланган бодринг, помидор бундан истисно.
 • Сурункали ич қотиш просатата безининг қон айланишини бузади, простатит кечишига ва давосига салбий таъсир кўрсатади.
 • Ўз вақтида аниқланган рецидив (касаллик қайталаниши) енгил даволанади, шифокорингиз тавсиясига ремиссия вақтида ҳам риоя қилинг.
 • Простата безини массаж қилиш простатитни даволашда ўзига хос ва керакли муолажа бўлиб ҳисобланади.
 • Ҳаммага маълумки даво ҳамма вақт ҳам касалликдан тўлиқ қутилишга олиб келмайди, лекин беморнинг умумий аҳволи яхшиланади ва асоратлар хавфи камаяди.
 • Ҳатто узоқ вақтгача тузалмаган сурункали простатит нормал оилавий ҳает кечиришга тўсқинлик қила олмайди. Кенг тарқалган афоризм «простата-эркакларнинг иккинчи юраги» объектив қаралса нотўғридир. Эркакларда аеллардагидек юрак фақат битта бўлади.

Қандай касаллик бўлишидан қатъий назар тўғри олиб борилган соғлом турмуш тарзи ва одамнинг ўзига бўлган ишончи ва оптимизм руҳи касалликдан тез ва самарали қутилиш гаровидир.
Саломат бўлинг!

Простата бези билан боғлиқ муаммолар

Ўттиз ёшдан ошган эркакларнинг асосий муаммоси ҳисобланмиш простата бези ҳақида маълумотлар билан тўлиқ танишинг.

Простата бези нима дегани?

Простата бези – мушакли без аъзоси бўлиб, қовуқ пуфаги остида жойлашган ва унга тирмашиб туради.

Читать еще:  Основные симптомы рака простаты и прогноз заболевания

Простата безининг вазифалари:

Бу без шаффоф суюқлик ажратиб чиқаради. Бу суюқлик ажралиб чиқиб эякуляция (шаҳват чиқиши) жараёнида манийга аралашади ва ундаги сперматозоиднинг ҳаракатланиши ва ҳаётчанлигига шароит яратади. Чунки простата суюқлигида манийни суюқлаштирувчи фибринолизин ва фиброгенеза ферментлари мавжуд.

Ундан ташқари, простата бези уруғ ҳужайраларнинг ҳосил бўлишига туртки бериб, жинсий гормонларни ишлаб чиқарувчи мояк фаолиятига катта таъсир кўрсатади. Простата ишлаб чиқарадиган суюқлик асаб-мушак тармоғи, руҳий фаолиятни рағбатлантиради, жинсий эҳтиёжни қўзғатади, эрекция ва эякуляцияга ҳамкорлик қилади.

Простата бези фаолияти қачон намоён бўлади?

Балоғат ёшидан бошлаб кексаликка қадар. Кексаликда жинсий безлар фаолияти сусайганда простата безининг фаолияти ҳам пасаяди.

Простата бези фаолияти бузулишига нима сабаб бўлади:

 • Простата бези фаолиятининг туғма муаммолари;
 • Ёшнинг 50 дан ошиши;
 • Узоқ вақт давомида жинсий яқинликдан тийилиш;
 • Сурункали қабзият;
 • Кам ҳаракатли турмуш тарзи;
 • Бетартиб овқатланиш;
 • Бетартиб жинсий алоқада бўлиш;
 • Спиртли ичимликларни кўп истеъмол қилиш;

Простата бези билан боғлиқ асосий муаммо нима?

Простатит касаллиги нима?

Простата безининг яллиғланишидан келиб чиққан касаллик. Ҳозирги кунда дунё бўйича 73-90% эркак айнан шу касалликдан азият чекади. Простатитга нима сабаб бўлади? Сийдик пуфаги, сийдик йўли, тўғри ичак, қон томирлари, кичик тоснинг лимфа томирлари орқали простата безига инфексия тушиб яллиғланишга сабаб бўлади.

Простатит аломатлари:

 • Простата безининг яллиғланиши аломатлари ўткир шамоллаш касаллик аломатлари сингари бўлиши мумкин. Бунда тана ҳарорати 38-39 даражагача кўтарилади; Ҳожат чиқариш давомида анусда қаттиқ оғриқ бўлади;
 • Тез-тез сийдик қистаб, лекин сийдик томчилайди, холос;
 • Сийиш оғриқ билан бўлади;

Қовуқ бўшлиғи атрофида оғриқлар бўлади. Лекин кўп ҳолларда касаллик сурункали кечади ва бу ҳақида эркак билмай юриши ҳам мумкин.

Простатит нимага таъсир қилади?

Простатит туфайли простата бези ишлаб чиқарган суюқлик қонга сўрилмагани учун эркакда эрекция функцияси бузилади. Простатит оқибати қандай? Агар бемор вақтида шифокорга мурожаат этмаса, кейинчалик безда йиринг пайдо бўлиши мумкин. Касалликнинг сурункали ҳолати йиллар мобайнида эркак танасида яширин кечиб ўзини сездирмайди, лекин унинг оқабатида цистит (қовуқнинг яллиғланиши), пиелонефрит (буйрак яллиғланиши), везикулит (уруғ пуфакчаларининг яллиғланиши), эпидимоорхит (мояклар яллиғланиши) касалликлари ривожланиши мумкин. Бу касалликлар эса эркакда бепуштликни юзага келтириши мумкин.

Простатитни даволаш:

Даволашдан олдин қуйидаги текширувлар ўтказилади:

 • Компютер орқали сканер;
 • Уч томонлама ултратовушли ташхис;

Иммунофермент муолажаси

Сўнгги пайтларда простатитни даволашда вакумли трансуреталли аспирация усули қўлланилади. Унинг ичига трансуреталлик гипертермия, радиотўлқинли терапия, биорезонансли терапия киради.

Простатитни даволашнинг энг замонавий усуллари билан танишинг

 • Простатитни олдини олиш:
 • Ҳар куни камида 1 соат жисмоний машғулотлар бажариш;
 • Кўп ҳаракат қилиш; Соғлом турмуш тарзида яшаш;
 • Палапартиш жинсий алоқалардан воз кечиш;
 • Ортиқча музлашдан ўзини асраш;
 • Қабзиятнинг олдини олиш;
 • Рух (синк) моддасига бой маҳсулотларни кўпроқ истеъмол қилиш; Мунтазам равишда жинсий алоқада бўлиш;
 • Ёши 30 дан ошган бўлса, йилда 1 марта уролог, андролог кўригидан ўтиш.

Простатит касаллигини даволаш

Ассалом алекум доктор. Менда простатит бўйича саволим бор эди. 2 уролога учрашдим, УЗИ қилдирим простатада 2 та тугун бор. 46×36 шиш бор шамолаган дея ташхис қўйишди. 2 хил рецепт ёзиб беришди 1 чиси: Простакор. Тамсапрост. Витапрост свеча. Левомак. Верона. Фусис дориларини ёзиб берди. 2 чиси: Нириксон. Простатилин. Томорроw. Флуканазол. Дуовит дориларини ёзиб берди. Маслаҳатиз керак эди, қайси бири самаралироқ, ҳамда қанчали тўғри тавсия этилган. Жавобингиз учун раҳмат.

ЖАВОБ:
Простатит ташхиси қўйилган даволаниш кераклиги аниқ.

Биз тиббий экспертиза ёки аудит эмасмиз. Мутахассис тавсияси ва даво схемасига изох бериш бизни мақсад ва вазифаларга кирмайди. Қолаверса сизга тайинлироқ маслахат бериш учун сиздаги холат хақида бизда маълумот йўқ. УЗИ натижаси хулоса қилиш учун етарли эмас. Простата хажми қанча экан ?

Шахсий кўрикда кўрган мутахассис хулоса қилиш ва тавсия беришга биздан хақлироқ.

ТАВСИЯ:
Безовталик ва бошқа белгиларга қараб простата соки микроскопияси, простата соки ёки сперма бактериал текшириш, сийдик тахлили, ПСА, гормонал тахлиллар, ТОРЧ инфекцияларга текширишлар қилиш мумкин. Улар холатни янада чуқурроқ тушуниш ва аниқроқ диагностика асосида самарали даво тайинлаш осоноқ ва асосли бўлади

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector